วัดเทพนิมิตร เป็นวดัราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่เศษวัดเทพนิมิตรสร้างข้้นเมื่อ พ.ศ. 2411 โดย ท่านพระครูศิริปัญญามุนี(อ่อน เทวนิโก) นามสกุล (ตงติ๊ด) จากวัด สัมพนั ธวงศารามวรวิหาร กรุงเทพมหานครได้ธุดงค์ผ่านมา ญาติโยมเกิดความศรัทธาอุบาสิกาอิ่ม อุบาสิกาขา อุบาสิกาหนู อุบาสิกาแมวอุบาสิกาอิน อุบาสิกาง่วน และคนอื่น ๆ

   ได้ซื้ออที่ดินจากอุบาสิกาเล็กเป็นราคา 3 ชั้ง (250 บาท) ส่วนอุบาสิกาเล็ก เจ้าของที่ดินช่วยออก 20 บาท พร้อมยกเหย้าเรือนถวายเพื่อสร้างวัด ท่านอ่อน เทวนิโภ เมื่อได้รับถวายที่ดินได้ลงมือสร้างกุฎิสงฆ์เป็นที่พัก ปลูกเป็ นหมู่กุฎิล้อมหอฉัน มีที่สวดมนต์อยู่ตรงกลางปลูกตามแนวริมคลองบ้านใหม่ ต่อมาสร้างศาลาการเปรียญ 1 หลัง กว้าง 5 วา ยาว7 วา 2ศอก

   มุงด้วยกระเบื้องมอญมีศาลาเล็กด้านหน้า 2 หลัง แต่ศาลาเล็กกว้าง 3วา 3ศอก ยาว 7 วา ส่วนมากใช้ไม้ มุงกระเบื้องมอญสร้างแล้วเสร็จราว พ.ศ. 2421–2422 ตั้งชื่อวัดว่า "วัด เทพนิมิตร" มีพระท้วมปกครองวัด ชื่อของวัดมาจากกการก่อสร้างเสร็จโดยเร็วเปรียบประว่า มี เทวดามาช่วยสร้างให้ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2479 ปูชนียวตัถุที่สำคัญ พระประธานประจำ พระอุโบสถเป็นพระเก่าแก่มีอายุหลายร้อยปี พระ ครูศิริปัญญามุนี(อ่อน เทวนิโภ)

ได้มาจากวัดแห่งหนึ่งทางจังหวัดราชบุรีเน้ือทองสัมฤทธ์ิลงรักปิด ทอง ปางสมาธิ สังฆาฏิ จีวร ลายดอกพิกุล และมีพระนอนกระจก สร้างโดยท่านพระครูศิริปัญญา มุนี (อ่อน เทวนิโภ) ราว พ.ศ. 2419 วัดยังได้รับพระราชทานพระรูปหล่อรัชกาลที่ 8 รูปหนึ่ง เป็ น ทองแดงลักษณะกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 44 ซม. เมื่อ พ.ศ. 2480 ซ่ึงปัจจุบนั พระบรมรูปหล่อน้ี ประดิษฐานไว้ด้านหน้าอุโบสถ

 

1. พระครูศิริปัญญามุนี  (อ่อน เทวนิโภ)  ตั้งแต่ พ.ศ. 2411 - 2422

2. พระครูท้วม  (ไม่ทราบฉายา) ตั้งแต่ พ.ศ. 2422 -

3. พระอาจารย์สาลี จนฺทสาโร  (ไม่ทราบฉายา) ตั้งแต่ พ.ศ. - 2456

4. พระครูศิริปัญญามุนี  (อ่อน เทวนิโภ) ตั้งแต่ พ.ศ. 2457 - 2458

5. พระครูธรรมสารวิจิตร (เกษ เขมิโก) ตั้งแต่ พ.ศ. 2459 - 2470

6. พระครูธรรมสารวิจิตร (ประดิษฐ์ ปณฑิโต) ตั้งแต่ พ.ศ. 2471 - 2493

7. พระครูอนันต์ธรรมรัต (อนันต์ อติลาโภ) ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 - 2498

8. พระราชเมธากรกวี (สุบิน สุเมโธ ป.ธ.9) ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 - 2532

9. พระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมมปุญโญ ป.ธ.4) ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 - 2565 

10. พระศรีกิตติเมธี (รุ่งโรจน์ ฐิตโรจโน ป.ธ.9,นบ.,ศษ.บ.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน